การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว mytcas ใน TCAS66

27 ตุลาคม 2565

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

เข้าใช้งานที่ URL  https://student.mytcas.com ในหน้าของการสมัคร เลือก "รายละเอียด"


ตรวจสอบข้อมูล

ทำการอัปโหลดรูปถ่ายติดบัตร กรุณาอัปโหลดรูปถ่ายแนวตั้ง เพื่อใช้ในการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบรายวิชา โดยใช้รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ชัดเจน ครึ่งตัวในชุดสุภาพ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ

การขอแก้ไขข้อมูลการศึกษา 

หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกที่ "ขอแก้ไขข้อมูล"

 

ระบบจะแสดงช่องให้กรอกข้อมูล

 1. เลือกหลักสูตร
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. ประเทศ
 5. ชื่อโรงเรียน
 6. ที่อยู่โรงเรียน
 7. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
 8. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1 
 9. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

กรณีจบจาก หลักสูตรนานาชาติจบจากต่างประเทศ

 1. เลือกหลักสูตรนานาชาติจบจากต่างประเทศ
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. ประเทศ
 5. ชื่อโรงเรียน
 6. ที่อยู่โรงเรียน
 7. รัฐ
 8. ประเทศ
 9. รหัสไปรษณีย์
 10. อัปโหลดรูปใบเทียบวุฒิการศึกษา
 11. อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 12. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

กรณีสอบเทียบ GED

 1. เลือกหลักสูตรสอบเทียบ GED
 2. ปีการศึกษา
 3. GPAX 6
 4. อัปโหลดรูปใบเทียบวุฒิการศึกษา
 5. อัปโหลดรูปใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 6. ยืนยันข้อมูลด้านการศึกษา

หมายเหตุ: ในกรณีที่ยังไม่มีเอกสารใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาและใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ให้ใช้ใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา โดยขอได้ที่ เว็บไซต์นี้ อัปโหลดเข้าระบบทั้ง 2 จุด และกรอกคะแนน GPAX6 เป็น 0.00 เท่านั้น เพื่อให้ทีมงาน TCAS66 อนุมัติข้อมูลการศึกษาก่อน

 

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และเลือก "บันทึกข้อมูลส่วนตัว"

 

เพิ่มข้อมูลผู้ปกครอง  สามารถเลือกสถานะความสัมพันธ์ของผู้ปกครองคือ บิดา มารดา ครูแนะแนวหรืออื่นๆ  แล้วตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง (ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า) ระบุเบอร์มือถือและอีเมล จากนั้นเลือก "ยืนยันข้อมูลผู้ปกครอง"

 

แก้ไขข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันให้ครบถ้วนแล้วเลือก "ยืนยันข้อมูลที่อยู่"

 

การขอแก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง

เมื่อผู้สมัครพบว่าข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลางไม่ถูกต้อง ให้เลือก "ขอแก้ไขข้อมูล"

 

 

จะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง 

 1. ให้เปลี่ยนคะแนนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้อง
 2. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
 3. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1
 4. ยืนยันข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง

 

เนื้อหาอืนๆ

สมัครสอบ